Saturday, November 14, 2009

AKTIVITI 3: Kolokium DPLI Januari'09

Tajuk Kajian Tindakan:
Meningkatkan Penguasaan Menulis Dan Membaca Jawi Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Melalui Kaedah Simulasi Komputer

Tujuan:
Mengenalpasti penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dalam membaca dan menulis Jawi.

Kesesuaian tajuk dengan maksud kajian tindakan:
1. Tajuk kajian tindakan ini kurang bertepatan dengan maksud kajian tindakan dan sepatutnya ditukarkan kepada Penggunaan Kaedah Simulasi Komputer Dalam Meningkatkan Penguasaan Membaca dan Menulis Jawi Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2.
2. Pengambilan sampel 28 orang pelajar terlalu kurang di mana kajian tindakan sepatutnya mempunyai sampel minimum 30 orang.

Tajuk Kajian Tindakan:
Peranan Soal Jawab pelajar untuk Meningkatkan Minat Dan Penglibatan Pelajar Dalam Subjek Biologi

Tujuan:
Membantu pelajar meningkatkan minat dan penglibatan mereka dalam kelas subjek Biologi.

Kesesuaian tajuk dengan maksud kajian tindakan:
1. Tajuk ini bertepatan dengan maksud kajian tindakan di mana ia bersifat meneroka, melihat proses keseluruhan dan menambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggalakkan penglibatan dan minat pelajar terhadap Biologi.
2. Sampel kajian seramai 50 pelajar turut menepati maksud kajian tindakan di mana minimum 30 orang sampel.

0 comments:

Post a Comment