Friday, December 18, 2009

Aktiviti 3: Kelas 181209- Kolokium Jan 2009

1. Bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis
2. Apakah kekuatan dan kelemahan
3. Cadangkan penambahbaikan


Tajuk Pembentangan Jurnal 1: Meningkatkan Penguasaan Menulis & Membaca Jawi Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Melalui Kaedah Simulasi Komputer

Pengumpulan dan Penganalisis Data
1. Pemerhatian- Borang pemerhatian guru
2. Temubual pelajar- Persepsi/ pendapat/pandangan pelajar

Pemerhatian
Pemerhatian secara langsung ini memberi peluang kepada pengumpul data untuk memerhatikan tingkah laku dan reaksi pelajar terhadap kaedah simulasi komputer yang dijalankan. Tetapi, kehadiran pengumpul data contohnya, kehadiran guru pada situasi sebenar akan mempengaruhi dapatan kajian di mana pelajar mungkin tidak menunjukkan sikap dan perangai mereka sebenar.

Temubual Pelajar
Temubual dengan pelajar memberi peluang kepada guru untuk memahami dengan lebih lanjut tentang pandangan dan persepsi pelajar terhadap pembelajaran Jawi dan masalah-masalah yang dihadapi pelajar. Tetapi, kaedah ini mengambil masa yang panjang berbanding kaedah yang lain, kedudukan sosial pengumpul data mungkin mempengaruhi jawapan yang diberikan dan responden mungkin takut terhadap apa yang berkata akan digunakan mereka.

Cadangan penambahbaikan:
1. Menjalankan pemerhatian melalui rakaman video supaya dapatan kajian yang didapati benar dan menunjukkan sikap dan perangai sebenar pelajar.
2. Menjalankan kuiz sebelum dan selepas pelajar didedahkan dengan pembelajaran Kaedah Simulasi Komputer untuk membuat perbandingan antara sebelum dan selepas dan mengetahui tahap penguasaan pelajar.
Aktiviti 2: Kelas 181209- Pembentangan Jurnal

1. Pembentangan jurnal
2. Bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis

Jurnal 1: Action Research In The Secondary Science Classroom: Student Response To Differentiated, Alternative Assessment

Pengumpulan dan Penganalisis Data
1. Soal selidik (Likert-Style)
 • 2 set soalan yang mengandungi 12 soalan masing-masing
 • 5 skala iaitu sangat bersetuju, setuju, neutral, tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju
 • Penggunaan Null hypothesisi- mean score, t-value, significance level for two-tailed t-test, sisihan piawai

2. Open-ended, two item questionnaire

 • Ditujukan kepada pelajar yang dipilih dari fasa kedua
 • Soalan ini fokus kepada jenis penilaian yang lebih disukai oleh pelajar dan kerasionalan masing-masing terhadap pemilihan tersebut

Aktiviti 1: Kelas 181209- Pembentangan Buku

1. Pembentangan buku
2. Bagaimana data dari pelbagai sumber dan teknik dianalisis


Practical Action Research For Change (2nd Edition)
Pengumpulan Data
1. Soal selidik
Soal selidik adalah satu dokumen bercetak yang menyenaraikan kenyataan-kenyataan yang perlu dijawab oleh individu secara bertulis. Soal selidik boleh bertanyakan tentang fakta, perasaan, pemikiran, tingkah laku; ia boleh dijalankan samaada secara ringkas atau rumit; samada menggunakan soalan yang terus memberikan jawapan atau 'rating scale'.

Soal selidik fakta mempunyai maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan sedia ada individu. Ia biasanya memberikan pilihan kepada individu untuk memilih jawapan yang bersesuaian atau individu dikehendaki untuk menulis sendiri jawapan mereka atas kertas soal selidik. Contoh soalan, 'berapakah adik-beradik anda?'

Soal selidik tentang perasaan mempunyai maklumat yang berkaitan dengan perasaan individu. Contoh, 'siapakah antara 3 orang pelajar yang anda paling sukai?' dan pelajar perlu menyenaraikan 3 orang pelajar yang paling disukainya. Selain itu, ia turut menggunakan 'rating scale' seperti Likert Scale yang mempunyai lima peringkat iaitu: sangat bersetuju, setuju, neutral, tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju.


Soal selidik berkaitan dengan pemikiran. Antara satu cara untuk menilai pemikiran pelajar tentang sekolah adalah dengan memberikan mereka menuliskan jawapan yang ringkas dalam soal selidik. Contoh, ' Saya dapat belajar dengan paling berkesan semasa.....', 'Kerja rumah adalah...', 'perkara-perkara yang paling baik pada kelas ini adalah ....'.

Soal selidik tentang tingkahlaku adalah untuk menilai persepsi pelajar tentang tingkah laku mereka dan ia biasanya dijalankan dengan frekuensi 'rating scale' iaitu kekerapan mereka melakukan sesuatu dalam satu masa tertentu.

2. Temu Bual
Temubual adalah perbualan secara lisan. Temubual terbahagi kepada formal dan informal. Antara kebaikan kaedah temubual adalah maklumat dan data yang dikumpulkan dapat diperjelaskan, hubungan antara guru dengan pelajar dapat dieratkan, membantu pengumpulan data dari individu yang tidak dapat menuliskan perasaan dan pemikiran mereka dan pengumpulan data dapat dilakukan melalui rakaman video.

3. Pemerhatian
Pemerhati biasanya memerhatikan dan merakamkan apa yang mereka lihat dan dengar. Pemerhatian ini terbahagi kepada pemerhatian secara langsung dan pemerhatian dengan menggunakan media. Pemerhatian secara langsung adalah di mana pemerhati akan berada di situasi tersebut dan memerhati, mendengar dan membuat rakaman. Manakala pemerhatian melalui media iaitu pemerhati akan membuat pemerhatian melalui rakaman video dan audio yang telah dirakamkan.

Antara kebaikan kaedah pemerhatian adalah pengumpul data dapat mengumpulkan data berkaitan dengan tingkah laku pelajar selain daripada persepsi dan perasaan pelajar, pengumpul data dapat melihat segelintir perkara-perkara yang tidak dapat dilaporkan dan pengumpulan data dapat dilakukan melalui rakaman video.

4. Dokumen

Dokumen yang berkaitan dengan kajian tindakan adalah laporan sekolah, suratkhabar dan jurnal persendirian atau diari. Dengan adanya dokumen, isi kandungan analisis dapat digunakan untuk kepelbagaian penggunaan. Antara kebaikan dokumen adalah data yang dapat dari dokumen tidak dapat dipengaruhi oleh pengumpul data dan perkara-perkara yang berlaku pada suatu masa dapat dipelajari secara objektif.

Saturday, December 12, 2009

12-12-09 Aktiviti 4: Tugasan Mini Kajian Tindakan

Rujuk aktiviti 6,7,8,9 & 13 kelas 22-11-2009

12-12-09 Aktiviti 3: Ulasan Kolokium

1. Bentangkan 2 kajian tindakan dalam kolokium yang telah dihadiri
2. Fokuskan kepada prosedur kajian tindakan
3. Apakah penilaian anda terhadap kajian-kajian tersebut

12-12-09 Aktiviti 2: Ulasan Jurnal

 • Berdasarkan 3 jurnal yang telah dibaca, BAGAIMANA Kajian Tindakan dilaksanakan oleh 3 penulis yang berlainan?
 • Apakah persamaan dan perbezaan?
 • Bagaimana anda melakukan dengan kajian tindakan berdasarkan JURNAL dan BUKU yang telah dibaca?

12-12-09 Aktiviti 1: Ulasan Buku

 • Bagaimana Kajian tindakan boleh dilaksanakan?
 • Kaitkan dengan tugasan mini Kajian Tindakan

1.0 Refleksi pada masa dulu, sekarang dan masa hadapan

 • Pemikiran dan refleksi banyak berdasarkan apa yang telah berlaku pada masa lalu, sekarang dan bakal berlaku pada masa hadapan. (Martin Heidegger, 1962)
 • Berdasarkan tindakbalas dan respon pelajar terhadap kaedah pengajaran yang telah dijalankan samaada dari segi perubahan tingkahlaku atau pencapaian.

2.0 Mempraktikkan Kajian Tindakan

 1. Menilai situasi sebenar- sikap dan kebolehan pelajar
 2. Menetapkan objektif yang spesifik- penetapan objektif yang ingin dicapai dari pelajar
 3. Brainstorm Strategi Kajian Tindakan- pengetahuan sedia ada dan pengalaman lepas untuk pembentukan strategi kajian tindakan/ perbincangan penyelesaian masalah
 4. Melaksanakan Perancangan Kajian Tindakan- Melaksanakan strategi kajian tindakan yang telah ditetapkan, pengumpulan data boleh dibuat melalui soal selidik, temubual, pemerhatian, dokumen
 5. Memantau kajian yang dijalankan- memantau dari semasa ke semasa, membuat pengubahsuaian yang sesuai berdasarkan respon dan tindak balas pelajar
 6. Menilai Respon pelajar- persepsi dan sikap pelajar
 7. Menilai apa yang telah dipelajari pelajar- bagaimana pengumpulan data untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar
 8. Berdepan dengan dapatan kajian- membuat perbezaan antara objektif langkah 2 dengan jenis data yang dikumpul dalam langkah 7/ menentukan samada langkah yang diambil efektif atau tidak
 9. Membuat refleksi terhadap tindakan yang akan diambil-
 10. Menilai situasi baru dan menetapkan objektif baru yang ingin dicapai