Saturday, December 5, 2009

Aktiviti 12: Pemurnian

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan pernyataan masalah, tujuan dan objektif kajian.

Tajuk: Kaedah Jig-Saw Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Pernyataan Masalah:
1. Adakah Kaedah Jig-Saw meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses P&P?
2. Adakah Kaedah Jig-Saw membantu pelajar lebih memahami tajuk pengajaran?
3. Adakah Kaedah Jig-Saw meningkatkan kerjasama antara pelajar dalam proses P&P?

Tujuan:
1. Meningkatkan minat, penglibatan dan kerjasama antara pelajar dalam proses P&P.

Objektif:
1. Pelajar dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan secara berkumpulan.
2. Pelajar dapat menyelesaikan soalan kuiz yang diberikan pada akhir pembelajaran.

0 comments:

Post a Comment